January 02, 2023
Meta-module Mutual Assistance: A Bio-inspired Design for Self-assembly of Modular Spa...
Ning Zhao, Liang Gao, Zhiyuan Yang, et al.