loading page

Supporting Information for "Artificial Multisensory Neuron with Fused Haptic and Temperature Perception for Multimodal In-Sensor Computing"
 • +7
 • Qingxi Duan,
 • Teng Zhang,
 • Chang Liu,
 • Rui Yuan,
 • Ge Li,
 • Pek Jun Tiw,
 • Ke Yang,
 • Chen Ge,
 • Yuchao Yang,
 • Ru Huang
Qingxi Duan

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Teng Zhang
Chang Liu
Rui Yuan
Ge Li
Pek Jun Tiw
Ke Yang
Chen Ge
Yuchao Yang
Author Profile
Ru Huang
07 Mar 2022Submitted to AISY Supporting Information
07 Mar 2022Published in AISY Supporting Information